UKS Foxball

Obozy letnie i zimowe

Obóz letni – Nielisz 2024

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W OBOZIE LETNIM

UKS FOXBALL Rzeszów organizuje:

Obóz letni w miejscowości Nielisz
Miejscowość położona jest nad zalewem Nielisz niedaleko Zamościa.

Termin obozu: 8 - 16 lipca 2024
Koszt: 2 590 zł

Zakwaterowanie: Hotel MARINA ***
Zapewniamy:
- transport
- pełne wyżywienie
- wykwalifikowaną kadrę opiekunów, ratowników wodnych, instruktorów
- ubezpieczenie NNW
- wspaniałą zabawę

Atrakcje:
- szkolenie windsurfingowe, spływ kajakowy rzeką Wieprz, rejs motorówką po zalewie, deski SUP, zajęcia z pierwszej pomocy, zajęcia z ratownictwa wodnego, zajęcia sportowe
- Wycieczka Słoneczny Wrotków- kompleks basenów i zjeżdżalni, golf

Formularz zapisu na ten obóz:
https://foxball.sportsmanago.pl/oboz/2350
Ogólny formularz zapisów na obozy znajduje się na stronie:
https://foxball.sportsmanago.pl/obozy

lub na e-mail uksfoxball@gmail.com

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W OBOZIE !!!

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZGRUPOWANIACH ORAZ OBOZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ UKS FOXBALL

I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem zgrupowań oraz obozów jest: Uczniowski Klub Sportowy „FOXBALL” mieszczący się przy II Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie, ul. ks. Jałowego 22, Rzeszów 35-010

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przed zgłoszeniem udziału w zgrupowaniu/obozie, opiekun prawny dziecka powinien zapoznać się z niniejszymi warunkami uczestnictwa.
2. Uczestnikami zgrupowań/obozów mogą być dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat.
3. Wszyscy uczestnicy zgrupowań/obozów, są objęci ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) do wysokości 10 000 zł. od pierwszego do ostatniego dnia zgrupowań/obozu.
4. Wypełniona i podpisana karta zgłoszenia jest umową pomiędzy UKS “FOXBALL”, a uczestnikiem obozu.
5. Uczestnik zostaje umieszczony na stałej liście obozu po dostarczeniu karty zgłoszenia oraz po wpłaceniu podanej zaliczki przelewem na podane konto bankowe.
6. Terminy poszczególnych rat wpłat, znajdują się na karcie zgłoszenia. Nie dokonanie wpłaty w ustalonym terminie jest równoznaczne ze skreśleniem ze stałej listy obozu na warunkach rezygnacji z winy uczestnika.
7. Zgłaszający dokonując zgłoszenia poświadcza, że uczestnik nie ma przeciwwskazań lekarskich do wzięcia udziału w zgrupowaniu/obozie, a jego aktualny stan zdrowia pozwala na udział w zajęciach określonych w planie obozu/wypoczynku.
8. Jeżeli zgrupowanie/obóz nie dojdzie do skutku z winy organizatora, lub ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszonych uczestników, zgłaszającemu zwracana jest cała uprzednio wpłacona kwota.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA ZGRUPOWANIA/OBOZU

1. Uczestnik zgrupowania/obozu, zobowiązany jest do posłuszeństwa wobec całej kadry, kulturalnego zachowania wobec wychowawców – instruktorów, kolegów i koleżanek, innych osób przebywających na terenie ośrodka lub w miejscu w którym się znajduje wg planu zgrupowania lub obozu.
2. Uczestnikom zgrupowania/obozu, przedstawia się: ogólny regulamin zgrupowania/obozu, oraz regulamin kąpieli. Uczestnicy zgrupowania/obozu mają obowiązek, po zapoznaniu, podpisać się pod regulaminami.
3. Podczas zgrupowania/obozu/obowiązuje uczestników bezwzględny zakaz picia alkoholu, palenia papierosów i stosowania innych środków odurzających (narkotyków, dopalaczy, itp.).
4. Podczas zgrupowania/obozu obowiązuje cisza nocna w godz. 22:30 – 6:30 .
5. Zabrania się przebywania poza swoim miejscem zakwaterowania w czasie ciszy nocnej.
6. Uczestnik zgrupowania/obozu ma obowiązek wzięcia udziału we wszystkich zajęciach przewidzianych w programie zgrupowania/obozu
7. Organizator zgrupowania/obozu nie ponosi odpowiedzialności za zagubione przedmioty wartościowe oraz pieniądze, które uczestnik ma ze sobą podczas trwania zgrupowania/obozu.
8. Wszyscy uczestnicy zgrupowania/obozu zobowiązani są do przestrzegania rozkładu dnia, utrzymania czystości w pomieszczeniach mieszkalnych, łazienkach i toaletach.
9. Uczestnik zgrupowania/obozu powinien dbać o higienę osobistą oraz higienę pomieszczeń udostępnianych dla uczestników.
10. W przypadku nie przestrzegania regulaminu obowiązującego na danej imprezie uczestnik zostanie
wydalony z miejsca wypoczynku na koszt własny bez możliwości zwrotu pieniędzy z tytułu niewykorzystanych świadczeń.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

1. Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi opiekę i pomoc ze strony wychowawców – instruktorów.
2. Organizator zgłasza zgrupowanie/obóz do kuratorium oświaty.
3. Organizator zapewnia uczestnikom bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zgrupowaniu/obozie. Obiekt, w którym zgrupowanie/obóz jest organizowany, spełnia wymogi przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych.
4. Kadra zatrudniona przez organizatora posiada niezbędne uprawnienia w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz posiada niezbędne kwalifikacje do prowadzenia zajęć sportowych zgodnie z charakterem zgrupowania/obozu.
5. Za rażące i celowe nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu, organizator ma prawo usunąć uczestnika ze zgrupowania/obozu na koszt opiekuna prawnego.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu zgrupowania/obozu.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników zgrupowania/obozu będą przetwarzane wyłącznie w celach przeprowadzenia imprezy.
2. Dane osobowe uczestników zgrupowania/obozu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zgrupowaniu/obozie. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
4. Wszystkie informacje dotyczące uczestników, uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu zgłoszeniowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom bądź podmiotom trzecim.
5. Osoby zgłaszające oraz uczestnicy wyrażają zgodę na publikację zdjęć i materiałów audiowizualnych zawierających wizerunek uczestników zgrupowania/obozu na stronie internetowej www.uksfoxball.pl oraz na profilach społecznościowych (Facebook/Youtube). Na wyraźną prośbę uczestnika, zdjęcia lub materiały audio-wizualne zawierające wizerunek uczestnika zostaną przez Organizatora usunięte.

Newsletter UKS Foxball

Bądź na bieżąco!

Subskrybuje zawartość